โปรแกรมท่องเที่ยว
Omotenashi Shikoku
กำหนดการเดินทางวันที่ 10 ก.ค. - 16 มิ.ย. 2019
โดย การบินไทย  


ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 83,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 76,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 68,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า