โปรแกรมท่องเที่ยว
Sanyo-Setouchi เที่ยวทะเลใน..กลางใจเธอ
กำหนดการเดินทางวันที่ 19-24 มี.ค. 2019
โดย การบินไทย  
วันอังคาร 19 มีนาคม 2562
กรุงเทพ-ฟุกุโอกะ
ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 75,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 72,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 55,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า