J-Cruises

J-Cruises

25-05-2018

รีวิวล่องเรือสำราญ Costa Victoria เพื่อจะได้เห็นภาพ แล้วก็เที่ยวตามได้ง่ายๆขึ้นเนอะ นี่เป็นเรือการขึ้นเรือสำรารญครั้งที่ 2 ของเรา เรือลำแรกที่ขึ้น คือ Costa neoRomantica เส้นทาง ฟุคุโอกะ-เกาหลีใต้ ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 2 ในการขึ้นเรือสำราญ แต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ ยิ่งเอ๋อๆอยู่จะรอดมั้ยไปดูกัน! ..

รายละเอียด